Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
czuma
Reposted fromlubiesezamki lubiesezamki viaKerisha Kerisha
7602 ca69
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viavermis vermis
0607 d3d6
Reposted frompheebs pheebs viaCarrere Carrere
czuma
3543 91dc
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viaCarrere Carrere
czuma
5004 535f 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viadynamite dynamite
czuma
Reposted fromarrependimento arrependimento viasymultana symultana
czuma
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viazabka zabka
czuma
5291 a6d2
Reposted frombezzznieczulenia bezzznieczulenia viamargot margot
czuma
6419 d867
Reposted frommexicomagico mexicomagico viamargot margot
czuma
6864 e778
Reposted fromproof proof viaspaghetti spaghetti
czuma
czuma
czuma
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
czuma
7335 0a0f 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaspaghetti spaghetti
czuma
9178 dd63
Reposted fromIriss Iriss viaCarrere Carrere
czuma
czuma
5296 e50a
czuma
Prawdziwy związek zaczyna się wtedy, gdy kończy się faza randek, a odświętność tonie – często bezpowrotnie – w rutynie codzienności i niezauważalnie dla wielu przeistacza się w przyzwyczajenie, a mężczyźni zamiast kwiatów zaczynają kupować warzywa. Żeby tego chcieć, trzeba… trzeba kochać.
— J.L.Wiśniewski
czuma
2399 7f2c 500
Reposted fromdorocinski dorocinski viaCarrere Carrere
czuma
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viaclassicLady classicLady
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl